Plan pracy rok szkolny 2016/2017

Plan pracy „Leśnego” Przedszkola Publicznego nr 6 na rok szkolny 2016/2017

„Nasze uczucia   i emocje”

„Gdyby porównać nasze życie do żaglowca,

 to emocje byłyby wiatrami…”

 

„Nasze uczucia i emocje”

Opracowany na podstawie:

 • Koncepcji rozwoju przedszkola
 • Wniosków  z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok szkolny  2015/2016
 • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Spis treści:

I. Zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola

 1. Dziecko i emocje
 2. Sprawne dziecko – zdrowe dziecko
 3. Współpraca z rodzicami
 4. Realizowanie zadań statutowych wobec rodziców
 5. Rodzic sprzymierzeńcem przedszkola

II. Zadania wynikające z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/16

III. Zadania wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 określonych przez Ministra Edukacji Narodowej

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
 2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

Zatwierdzono do realizacji
na Radzie Pedagogicznej
w dniu ………….. 2016

I. Zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola

 1. Wspomaganie rozwoju społeczno- emocjonalnego u dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych.
 2. CEL: kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności.

  Lp.ZadanieOsoby odpowiedzialneTermin
  1.Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych wzmacniających więź emocjonalną z rodziną- prezentacja programów artystycznychNauczycielki poszczególnych grup.Zgodnie z harmonogramem imprez
  2.„Emocje w obiektywie”- galeria zdjęć dzieci z przedszkola.Wszystkie nauczycielkiListopad 2016
  3.Prezentowanie prac plastycznych
  na tablicach-malowanie muzyki; określanie nastroju muzyki
  Wszystkie nauczycielki Rok szkolny
  4.Uroczyste zakończenie Roku Przedszkolnego pt. „WYTAŃCZYĆ, WYŚPIEWAĆ EMOCJE”.Dyrektor
  nauczycielki grup IV
  i V
  Czerwiec 2017
  5.Wdrażanie dzieci do słuchania muzyki relaksacyjnej i klasycznej (Vivaldi, Mozart, Beethoven, Strauss, Telemann)Nauczycielki grupRok szkolny
  6.Udział w przestawieniach, koncertach organizowanych dla dzieci poza przedszkolem i w przedszkolu.Wyznaczony nauczyciel
  Dyrektor
  Według harmonogramu
  7.Organizowanie koncertów, przedstawień w przedszkolu.Wyznaczony nauczyciel
  Dyrektor
  Według harmonogramu
  8.Udział dzieci w konkursach organizowanych przez różne instytucje nt. emocjiNauczycielki grupRok szkolny
  9.Zorganizowanie konkursu plastycznego:” Malujemy swoje emocje”- plakat wykonany z rodzicami.
  - Opracowanie instrukcji
  - Zorganizowanie wystawy
  - Wernisaż
  prac podczas festynu rodzinnego
  Dyrektor
  nauczycielki
  Czerwiec 2017
  10.Podkreślenie roli żywego słowa w kształtowaniu i wzmacnianiu pozytywnych postaw u dzieci- przygotowanie jasełek.Nauczycielki grupy IIIGrudzień 2016
 3. Rozwijanie umiejętności poprawnego komunikowania się i zachowania w sytuacjach konfliktowych.
 4. Cel: Postrzeganie innych i rozumienie uczuć swoich i innych.

  L.p.ZadanieOsoby odpowiedzialneTermin
  1.Utworzenie „Kącika emocji”- wypracowanie systemu wzmacniania pozytywnych emocji oraz eliminowania negatywnych zachowań; wykorzystanie „kostki uczuć”NauczycieleCały rok
  2.„Bajkoterapia”- czytanie dzieciom bajek terapeutycznych, które porządkują uczucia i pomagają w przezwyciężaniu lękówNauczyciele Cały rok
  3.Konsekwentne realizowanie wypracowanych zasad i norm postępowania w grupie- uświadomienie konieczności przestrzegania ich.Nauczyciele grupRok szkolny
  4.Prawa dziecka- rozmowy i działania w oparciu o książkę „Moje prawa”.Wszystkie nauczycielkiRok szkolny
  5.Alternatywne formy pracy z dziećmi „Metoda Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne.Nauczyciele Rok szkolny
  6.Dostrzeganie różnic w drugiej osobie
  i akceptowanie ich ( inne wyznanie, narodowość, język) – zajęcia o tolerancji; spotkanie z dziećmi z zaprzyjaźnionego niemieckiego przedszkola w Penkun.
  Grudzień 2016
 5. Współpraca z rodzicami.

Cel: włączenie rodziców w życie przedszkola

Realizowanie zadań statutowych wobec rodziców
L.p.ZadanieOsoby odpowiedzialneTermin
1.Wybory do rady rodziców i rad grupowychWszystkie nauczycielki
Dyrektor
wrzesień 2016
2.Prowadzenie „spotkań rozwojowych” w celu udzielania indywidualnych porad, przekazywania informacji o możliwościach rozwojowych, stopniu osiągania gotowości szkolnejWszystkie nauczycielkizgodnie
z
harmonogramem
3.Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach prowadzonej obserwacji pedagogicznejWszystkie nauczycielkiZgodnie
z harmonogramem
4.Współpraca z rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogicznąZespół ds. pppZgodnie z potrzebami, cały rok
5.Założenie kącika wychowawczego na tablicy ogłoszeń- pedagogizacja rodziców (publikacje nt. emocji)Wszystkie nauczycielkiRok szkolny
6.Spotkania rodziców ze specjalistami, wykłady, możliwość konsultacji:
- psycholog rozwojowy
- logopeda
- pedagog
Dyrektor
Rodzic sprzymierzeńcem przedszkola
L.p.ZadanieOsoby odpowiedzialneTermin
1.Uwzględnianie w pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi inicjatyw, pomysłów rodziców. Wszystkie nauczycielki
Dyrektor
Rok szkolny
2.Zaplanowanie zajęć otwartych, min 2 w rokuNauczycielki oddziałów2 w roku
3.Systematyczne informowanie rodziców o działaniach przedszkola – aktualizacja strony internetowejDyrektor
Wyznaczony nauczyciel
Rok szkolny
4.Warsztaty z rodzicami – absolwent grupy – rozmowa o wychowaniu do wartościNauczycielki oddziałówWrzesień 2016
5.Zorganizowanie wycieczek grup z udziałem rodzicówNauczycielki oddziałów
Dyrektor
Październik 2016
6.Zaproszenie rodziców do współorganizacji balika – wybór tematyki, przygotowanie dekoracji, przedstawienia dla dzieciDyrektor
Wyznaczony nauczyciel
Styczeń/luty 2017
7.Udzielanie pomocy rodzicom dotkniętych problemami niekorzystnie wpływającymi na codzienne życie – współpraca z MOPS, Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i NieletnichDyrektorRok szkolny
8.Realizacja programu adaptacyjnego dla przyszłych przedszkolaków nauczycielki grupy sześciolatkówCzerwiec
Sierpień 2016/2017

II. Zadania wynikające z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/16

CEL:  poprawa efektywności działań przedszkola w obszarach wynikających z realizowanego         nadzoru pedagogicznego

L.p.ZadaniaOsoby odpowiedzialne
1.Prowadzenie systematycznych zajęć ruchowych, w miarę możliwości na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasady przebierania się w strój gimnastyczny.Wszystkie nauczycielki
2.Dbanie o estetykę gazetek informacyjnych dla rodziców, sposobów prezentowania prac plastycznychWszystkie nauczycielki
3.Wykorzystywanie wniosków z prowadzonych obserwacji pedagogicznych do modyfikacji i planowania pracy z dziećmiWszystkie nauczycielki
4.Przestrzeganie ustaleń dotyczących planowania i dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, plany miesięczne)Wszystkie nauczycielki
5.Stworzenie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli i uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania języka angielskiegoDyrektor

6.Zwiększenie kontroli nad dziećmi podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnymDyrektor
Pracownicy przedszkola

III. Zadania wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 określonych przez Ministra Edukacji Narodowej 

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
 2. Cel: systematyczna realizacja zadań związanych z rozwijaniem zamiłowania do czytania

  L.p.ZadaniaOsoby odpowiedzialneTerminy
  1.Organizacja kącików książki we wszystkich salach, doposażenie biblioteczek dziecięcych w bajki, albumy, mapy, dziecięce encyklopedie, itp.Wszystkie nauczycielki
  Dyrektor
  Wrzesień, październik
  2.Kontynuacja codziennego czytania dla dzieci w czasie popołudniowego odpoczynkuWszystkie nauczycielkirok szkolny
  3.Intensyfikacja działań przygotowujących dzieci do nauki czytania zgodnie z przyjętą w przedszkolu Odimienną Metodą Nauki CzytaniaWszystkie nauczycielkirok szkolny
  4.Zaproszenie do przedszkola autora literatury dziecięcej/ilustratora
  5.Nawiązanie współpracy z wydawcą książek dla dzieci – wizyta w drukarni.Nauczycielki dzieci pięcio i sześcioletnich
  6.Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato – zaproszenie rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu (Cała Polska czyta dzieciom)Wszystkie nauczycielkiRaz w tygodniu
  7.Organizacja przedszkolnej akcji wymiany książek dla rodziców wspomagających rodziców w procesie wychowania i nauczaniaNauczyciel
  Dyrektor
  Co dwa miesiące
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
 4. Cel: Intensyfikacja działań przedszkola w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości dzieci w wieku przedszkolnym

  L.p.ZadaniaOsoby odpowiedzialne
  1.Przeprowadzenie ewaluacji działań przedszkola w zakresie wspierania dzieci kształtowaniu postaw: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.Zespół ds. ewaluacji
  Dyrektor
  2.Zorganizowanie uroczystości przedszkolnych związanych z ważnymi świętami państwowymi: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 maja, Święto Flagi 2 maja11 listopada
  2 maja
  3 maja
  3.Uwzględnienie w planach miesięcznych zajęć związanych z poznawaniem najbliższego regionu, zabytków, ważnych instytucji, legend i regionalnych zwyczajów, symboli narodowych.Wszystkie nauczycielki
  4.Wdrażanie dzieci do odpowiedzialności przez zaplanowanie dyżurów, prac użytecznych na miarę możliwości dzieci.
  5.Udział w akcjach charytatywnych:
  - Pola nadziei
  - zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska
  - udział w festynie hospicyjnym
error: Kopiowanie zabronione.